L O A D I N G

Próby trzech metod oczyszczania gontów

W poniedziałek 1 sierpnia br. z inicjatywy Nowosądeckiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, miała miejsce próba porównania skuteczności trzech różnych metod oczyszczania drewnianych gotów na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. Próba odbyła się w związku z wnioskiem, jaki parafia p.w. św. Stanisława Biskupa w Binczarowej, użytkująca dawną Cerkiew św. Dymitra, złożyła do WUOZ o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie konserwacji ścian bocznych i wieży kościoła. Dotychczas powszechnie stosowaną i tradycyjną metodę (szczotkowania), zdecydowano się skonfrontować z alternatywnymi, nowoczesnymi rozwiązaniami. Obecnie dostępne na rynku jest piaskowanie, sodowanie tudzież oczyszczanie powierzchni drewnianych suchym lodem.

Z wykorzystaniem tych trzech metod, przeprowadzono oczyszczenie, takich samych odcinków, wytypowanych fragmentów drewnianego pokrycia w dolnej części, wschodniej ściany cerkwi oraz na fragmencie gontowego daszku nakrywającego kamienny mur okalający obiekt. Oczyszczone powierzchnie, po wykonanej próbie, zostały zaimpregnowane i pozostawione do marca 2023 r., celem uzyskania informacji, w jakiś sposób zastosowane metody, spełnią swoją funkcję, w dłużej perspektywie czasowej. W tym bowiem okresie poddane zostaną zmieniającym się warunkom atmosferycznym, narażone będą na opady deszczu i śniegu, zmieniającą się temperaturę i wilgotności. Po tym czasie, zostanie podjęta ostateczna decyzja i wybór docelowej metody.

W próbie uczestniczyli pracownicy WUOZ, proboszcz parafii i przedstawiciele rady parafialnej w Binczarowej oraz pracownicy dwóch firm wykonujących usługi w tym zakresie. Niewątpliwie zebrane podczas tych prób informacje, uzupełnione również wiedzą z zachowania się oczyszczonych powierzchni w okresie jesienno-zimowym, będą niezwykle cenne i z całą pozwolą w przyszłości podejmować właściwe decyzje przy wyborze metod ochrony zabytkowych drewnianych obiektów, których na terenie odpowiedzialności nowosądeckiej delegatury WUOZ jest bardzo wiele.

0 Comments