L O A D I N G

Rada Parafialna

Parafialna Rada Duszpasterska

Wyciąg ze Statutu Rad Duszpasterskich Diecezji Tarnowskiej z 1992 r.

1. Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie z kan. 536 CIC, ciało doradcze, które pod kierownictwem Proboszcza Parafii – w ramach ustawodawstwa diecezjalnego – czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych.

2. W realizacji swoich zadań Rada Duszpasterska kieruje się celami określonymi przez kan. 1254 § 2 CIC uwzględniając potrzeby duszpasterskie parafii. Podstawowym celem Rady Duszpasterskiej jest współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego wspólnoty. Realizując ten cel opracowuje ona roczne plany duszpasterskie, animuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, koordynuje prowadzone formy duszpasterstwa, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.

3. W skład Rady Duszpasterskiej wchodzą trzy grupy członków: wybrani, urzędowi oraz mianowani przez Księdza Proboszcza. Liczba członków Rady pochodzących z wyboru dokonanego przez wspólnotę wiernych nie może być mniejsza od liczby członków mianowanych przez duszpasterza.

4. Zależnie od wielkości ośrodka i stopnia zaangażowania wiernych, liczba wybieranych członków Rady wynosi 6-10. Jej dokładną wielkość określa Proboszcz uwzględniając potrzeby duszpasterskie ośrodka.

6. Częstość zebrań Rady zależy od aktualnych potrzeb duszpasterskich. Minimum stanowią dwa zebrania w roku. Zebrania takie zwołuje Przewodniczący, przekazując zaproszenia przynajmniej dwa tygodnie przed zebraniem. Zebrania nadzwyczajne również mogą być zwoływane, kiedy połowa członków Rady wyrazi takie życzenie na piśmie skierowanym do Sekretarza Rady.

Do ważności uchwał Rady wymagany jest udział w jej posiedzeniu 50% wszystkich członków. Proboszcz dysponuje prawem veta także w stosunku do każdej z uchwał przyjętych większością głosów.

Kadencja Rady trwa 5 lat. Poszczególni członkowie dysponują możliwością wcześniejszej rezygnacji ze swego członkostwa. Maksymalna długość uczestnictwa w Radzie Duszpasterskiej wynosi trzy kadencje, tzn. 15 lat.

10. Posiedzenia Rady nie mają z reguły charakteru publicznego. Mimo to można na nie zapraszać ekspertów i konsultantów, którym nie przysługuje jednak prawo głosu.

12. Członkami Rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z nienagannych zasad moralnych. Zasady ich wyboru określa osobny regulamin.

W niedzielę 29.10.2017 r. podano wyniki wyborów do Rady Duszpasterskiej.

W wyniku wyborów oraz z urzędu i nominacji – radę – na pięcioletnią kadencję stanowią następujące osoby:

1. Ks. Zdzisław Jewiarz SCJ/ Ks. Tomasz Wierzbicki SCJ
2. Ks. Grzegorz Gąkiewicz SCJ/ Ks. Roman Wiktor SCJ
3. Radziak Małgorzata
4. Siedlarz Maria
5. Ogorzałek Bożena
6. Gruca Stanisław
7. Laskosz Stanisław
8. Bochenek Adam
9. Machnik Andrzej
10. Zawiłowicz Krzysztof
11. Agnieszka Gruca
12. Katarzyna Radziak
13. Bogumiła Milewska

Parafialna Rada Ekonomiczna

Regulamin Parafialnej Rady Ekonomicznej

Art. 1. W każdej Parafii Proboszcz powołuje do pomocy w administrowaniu majątkiem kościelnym Parafialną Radę Ekonomiczną.

Art. 2. Członków Rady dobiera sobie sam Proboszcz. Czyni to według własnego rozeznania i rozsądnej konsultacji społecznej w ten sposób, aby skład Rady stanowili parafianie:
a. najbardziej godni i cieszący się powszechnym zaufaniem;
b. głęboko religijni, szczerze oddani Kościołowi i chcący lojalnie współpracować z proboszczem;
c. aktywni, a przy tym znający się na sprawach, które trzeba będzie załatwiać;
d. dysponujący na tyle wolnym czasem, ażeby mogli wziąć na siebie określone zadania.

Art. 3. Rada powinna liczyć 3 członków.

Art. 4. Zaproponowany skład Rady zatwierdza na wniosek Proboszcza Kuria Diecezjalna, która jest jednostką nadrzędną i odwoławczą tej Rady.

Art. 5. Kadencja Rady trwa 3 lata i może być przedłużona na następne 3 lata. W uzasadnionych przypadkach Proboszcz może odwołać członka rady zawiadamiając o tym Kurię Diecezjalną. Na rozwiązanie całej Rady przed upływem kadencji Proboszcz powinien uzyskać zgodę Kurii Diecezjalnej.

Art. 6. Kadencji Rady nie przerywa śmierć czy zmiana na stanowisku Proboszcza. Nowy Proboszcz, dopiero po upływie sześciu miesięcy od swej nominacji, może wystąpić do Kurii o rozwiązanie dotychczasowej Rady przed upływem kadencji i powołanie nowej.

Art. 7. W razie wakansu w składzie Rady, np. z powodu śmierci lub zmiany miejsca zamiesz-kania lub innych przyczyn, Proboszcz może przyjąć nowego członka, zawiadamiając o tym Kurię Diecezjalną.

Art. 8. Członkostwo w radzie jest funkcją honorową i bezpłatną.

Art. 9. Do zakresu działania Rady należą wyłącznie sprawy ekonomiczne dotyczące spraw majątkowych i finansowych parafii.

Art. 10.1. Rada Ekonomiczna czuwa nad całością inwentarza kościelnego, zwłaszcza przy zmianie na stanowisku Proboszcza; w tym wypadku dwóch członków Rady bierze udział w przekazywaniu majątku parafii i podpisuje protokół zdawczo – odbiorczy.

Art. 10.2. W razie śmierci Proboszcza, gdy brak jest drugiego kapłana w parafii, Rada pilnuje, by ktoś niepowołany nie naruszał mienia parafialnego i osobistego zmarłego Proboszcza. Podobnie w przypadku zdarzeń losowych.

Art. 10.3. Rada świadczy Proboszczowi pomoc w sprawach gospodarczych i finansowych.

Art. 11.1. Przewodniczącym Rady jest Proboszcz. On też zwołuje posiedzenia Rady, ustala porządek obrad, przewodniczy obradom i wykonuje podjęte postanowienia.

Art. 11.2. Zebrania Rady powinny odbywać się zasadniczo co kwartał. W miarę potrzeby mogą odbywać się częściej, ale obowiązkowo powinny odbyć się co najmniej dwa razy w roku.

Art. 11.3. Kuria Diecezjalna może zarządzić zebranie Rady w każdym czasie.

Art. 12. Z posiedzeń Rady spisuje się niezwłocznie protokół, który powinien zawierać datę zebrania, spis obecnych, przedmiot obrad, podjęte ustalenia i podpisy obecnych.

Art. 13. Obrady Rady odbywają się zasadniczo w kancelarii parafialnej i podlegają tajemnicy służbowej, chyba że w poszczególnych przypadkach Rada uchwali inaczej.

Art. 14.1. Rada jest organem tylko doradczym i wspomagającym Proboszcza. Podjęte przez nią ustalenia nie mają mocy wiążącej dla Proboszcza. Jedną z nich stanowią wskazania, z których Proboszcz powinien we właściwy sposób korzystać.

Art. 14.2. Ewentualne konflikty czy różnice stanowisk, jakie mogą zaistnieć pomiędzy Proboszczem a Radą, w zakresie należących do niej spraw, rozstrzyga Kuria Diecezjalna jako instancja nadrzędna.

Radę Ekonomiczną tworzą:
1. Ks. Zdzisław Jewiarz SCJ/ Ks. Tomasz Wierzbicki SCJ
2. Stanisław Laskosz
3. Krzysztof Zawiłowicz

Ks. Wiktor Skworc – Biskup Tarnowski
Ks. dr Zbigniew Dusza – Kanclerz
Tarnów, 12 lutego 2002 r.; L.dz.: OP-5/24/02